info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
เดือนนี้ 12,101
เดือนที่แล้ว 22,347
ทั้งหมด 122,853

account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุทิศ ดวงสีจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 065-8607695
นายอุทิศ ดวงสีจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 065-8607695
นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 061-0695705
นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 061-0695705
นายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 093-3905520
นายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 093-3905520
นายปรีชา สุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 095-2127015
นายปรีชา สุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 095-2127015
นายวิมาน อุ่มอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 098-2390810
นายวิมาน อุ่มอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 098-2390810
นายถนอม งิ้วไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 094-3713714
นายถนอม งิ้วไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 094-3713714
นายอำพร มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 080-8544302
นายอำพร มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 080-8544302
นายพนมชัย คำพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 083-7709147
นายพนมชัย คำพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 083-7709147
นายดุสิต แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-6670734
นายดุสิต แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 065-6670734
นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 095-8893901
นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 095-8893901
นายคำพา นาขะมิ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 088-7290374
นายคำพา นาขะมิ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 088-7290374
นายวิลัย วงสาเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 062-1847022
นายวิลัย วงสาเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 062-1847022
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ