info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 81
เมื่อวาน 248
เดือนนี้ 9,369
เดือนที่แล้ว 14,669
ทั้งหมด 75,316

account_box สมาชิกสภาเทศบาล

(นางทวี ศักดิ์ศินานนท์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 087-2370498
(นางทวี ศักดิ์ศินานนท์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 087-2370498
(นายกาด ดวงสีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 083-3545611
(นายกาด ดวงสีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 083-3545611
(นางสาวรัตนมณีย์ บูชาพันธ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 061-0695705
(นางสาวรัตนมณีย์ บูชาพันธ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 061-0695705
(นายสมโผม เฟือยงาราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 092-3232243
(นายสมโผม เฟือยงาราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 092-3232243
(นายนิพนธ์ จันทา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 087-0963366
(นายนิพนธ์ จันทา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 087-0963366
(นายสุวิช ผาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 064-0081391
(นายสุวิช ผาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 064-0081391
(นายศักดิ์ดาอภิวรรษ ประทุมมา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 086-1025234
(นายศักดิ์ดาอภิวรรษ ประทุมมา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 086-1025234
(นายดุสิต แดงวิเศษ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 082-6252034
(นายดุสิต แดงวิเศษ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 082-6252034
(นายอุทิศ ดวงสีจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-8607695
(นายอุทิศ ดวงสีจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-8607695
(นายลำไพ ดาคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 064-2497623
(นายลำไพ ดาคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 064-2497623
(นายวิลัย วงสาเนาว์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 062-1847022
(นายวิลัย วงสาเนาว์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 062-1847022
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

โทร.098-1405371
www.facebook.com/BAWALOCAL

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ