info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
เดือนนี้ 12,129
เดือนที่แล้ว 22,375
ทั้งหมด 122,881

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบะหว้า นักพัฒนาชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการในเขตตำบลบะหว้า [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการร้านค้าในชุมชน เรื่อง อาหารและความปลอดภัยในการบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าจัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [4 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบะหว้า [3 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายอำเภออากาศอำนวยมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า [1 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าได้ดำเนินการตามโครงการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร และกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบะหว้า [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ราย และหมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย [28 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้าและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านบะยาวใหญ่ เพื่อมอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๕ ราย [27 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่บ้านบะหว้าหมู่ที่ ๒,๗,๙ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ [25 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ