info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 97
เมื่อวาน 264
เดือนนี้ 9,385
เดือนที่แล้ว 14,685
ทั้งหมด 75,332

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [8 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ถวายภัตตาหารเพล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า [29 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลบะหว้าเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และเทศบาลตำบลบะหว้าได้รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... [9 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่1 ประจำปี 2563๒๕๖๔ [27 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น.เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านบะยาว หมู่ที่3 [25 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลอากาศอำนวยให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า [18 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [16 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการทำงาน [4 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมพัฒนาป่าไม้บริเวณหนองจาน [2 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบะหว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการชุมชนตำบลบะหว้า ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน [2 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

โทร.098-1405371
www.facebook.com/BAWALOCAL

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ