เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box กองช่าง
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0855429228
นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0819656208
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
นายพงค์สรร คำกองแพง
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
โทร : 0889609450
นายฤทธิศักดิ์ พิมชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-1893474
นายสุทิวัส นิเทียน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 0957857704
นายเมธาวี สุขจันดา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0985848690
นายทรงยศ วะเกิดเป้ง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0885715574
นางสาวสุพัฒตรา จารสีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0825946832
นายคำปุ่น นาขะมิ้น
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0862301591
นายพนมไพร ต้นคำใบ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
นายชัยยงค์ ผาอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0833393915