เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายวิระ นิเทียน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 087-2145323
นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 096-7611232
นายเหงียม เถาโคตรศรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 063-0353922
นายสมชัย ไตรโยธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9547246
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นายสุวิทยา ตองตาสี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0817391571
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0855429228
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0832394053