info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 463
เดือนนี้ 13,518
เดือนที่แล้ว 24,362
ทั้งหมด 125,496

account_box คณะผู้บริหาร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายวิระ นิเทียน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 087-2145323
นายวิระ นิเทียน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 087-2145323
นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 096-7611232
นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 096-7611232
นายเหงียม เถาโคตรศรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 063-0353922
นายเหงียม เถาโคตรศรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 063-0353922
นายสมชัย ไตรโยธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9547246
นายสมชัย ไตรโยธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9547246
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุทิศ ดวงสีจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 065-8607695
นายอุทิศ ดวงสีจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 065-8607695
นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 061-0695705
นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 061-0695705
นายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 093-3905520
นายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 093-3905520
นายปรีชา สุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 095-2127015
นายปรีชา สุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 095-2127015
นายวิมาน อุ่มอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 098-2390810
นายวิมาน อุ่มอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 098-2390810
นายถนอม งิ้วไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 094-3713714
นายถนอม งิ้วไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 094-3713714
นายอำพร มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 080-8544302
นายอำพร มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1

โทร : 080-8544302
นายพนมชัย คำพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 083-7709147
นายพนมชัย คำพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 083-7709147
นายดุสิต แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-6670734
นายดุสิต แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 065-6670734
นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 095-8893901
นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 095-8893901
นายคำพา นาขะมิ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 088-7290374
นายคำพา นาขะมิ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 088-7290374
นายวิลัย วงสาเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 062-1847022
นายวิลัย วงสาเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2

โทร : 062-1847022
account_box หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0902406807
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0902406807
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นายวัฒนา ศรีสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0658474129
นายวัฒนา ศรีสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0658474129
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 0902406807
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 0902406807
account_box สำนักปลัด
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0902406807
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0902406807
(- ว่าง -)
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(- ว่าง -)
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางนงค์รัก รัตนมาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
นางนงค์รัก รัตนมาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0862195097
นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0862195097
นางวิภารัตน์ คำทองไชย
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
นางวิภารัตน์ คำทองไชย
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
นายขวัญชัย ทองส่งโสม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นายขวัญชัย ทองส่งโสม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0837398928
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0837398928
นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0828430182
นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0828430182
นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896172103
นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896172103
นางรัชชุดา แดงวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0933299087
นางรัชชุดา แดงวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0933299087
นางสาวกรกนก โยปทุม
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0933707177
นางสาวกรกนก โยปทุม
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0933707177
นายธวัชชัย ดวงสุภา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986518596
นายธวัชชัย ดวงสุภา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986518596
นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 0903438498
นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 0903438498
นายอารมย์รัก ดวงสุภา
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0951949028
นายอารมย์รัก ดวงสุภา
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0951949028
นายคำปุ่น นาขะมิ้น
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0862301591
นายคำปุ่น นาขะมิ้น
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0862301591
นายพนมไพร ต้นคำใบ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
นายพนมไพร ต้นคำใบ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
นายชัยยงค์ ผาอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0833393915
นายชัยยงค์ ผาอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0833393915
นายสมพจน์ ดวงสุภา
คนงานทั่วไป
โทร : 0833501816
นายสมพจน์ ดวงสุภา
คนงานทั่วไป
โทร : 0833501816
นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0885384595
นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0885384595
นายมิตร์ เถาโคตสี
คนงานทั่วไป
โทร : 0933974966
นายมิตร์ เถาโคตสี
คนงานทั่วไป
โทร : 0933974966
account_box กองคลัง
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวศิริพร พันมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0888759666
นางสาวศิริพร พันมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0888759666
( - ว่าง -)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
( - ว่าง -)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(-ว่าง-)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(-ว่าง-)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(- ว่าง -)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(- ว่าง -)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0954799011
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0954799011
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายอดิเรก งอยผาลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0962615112
นายอดิเรก งอยผาลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0962615112
account_box กองช่าง
นายวัฒนา ศรีสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0658474129
นายวัฒนา ศรีสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0658474129
นายพงศธร มุงธิสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0636684264
นายพงศธร มุงธิสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0636684264
นายพงค์สรร คำกองแพง
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
โทร : 0889609450
นายพงค์สรร คำกองแพง
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
โทร : 0889609450
นางสาวสมพร บุญราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0819656208
นางสาวสมพร บุญราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0819656208
นายสุทิวัส นิเทียน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 0957857704
นายสุทิวัส นิเทียน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 0957857704
นายเมธาวี สุขจันดา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0985848690
นายเมธาวี สุขจันดา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0985848690
นายทรงยศ วะเกิดเป้ง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0885715574
นายทรงยศ วะเกิดเป้ง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0885715574
นางสาวสุพัฒตรา จารสีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0825946832
นางสาวสุพัฒตรา จารสีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0825946832
account_box กองการศึกษา
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
โทร : 0902406807
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
โทร : 0902406807
นายสงัด สุบุญมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0935055323
นายสงัด สุบุญมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0935055323
จ่าเอกนัฐวุฒิ หล่มช่างคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0885180436
จ่าเอกนัฐวุฒิ หล่มช่างคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0885180436
นางวันวิษา นาขะมิ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0807413095
นางวันวิษา นาขะมิ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0807413095
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายเกรียงไกร ชัยรินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0896230139
นายเกรียงไกร ชัยรินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0896230139
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0902406807
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0902406807
นางแอนนา นาโควงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0878593174
นางแอนนา นาโควงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0878593174
นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0619268666
นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0619268666
นางอาภรณ์ อุ่นสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0801950454
นางอาภรณ์ อุ่นสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0801950454
นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857610344
นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857610344
นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0879838428
นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0879838428
นางสมปอง ผากงคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0877210676
นางสมปอง ผากงคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0877210676
นางสาววนิดา สุกะดีทัด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0883038408
นางสาววนิดา สุกะดีทัด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0883038408
นางอรณิชา ดาคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0854518585
นางอรณิชา ดาคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0854518585
account_box โรงเรียนอนุบาล-ทต-บะหว้า
นายวิระพงษ์ พิมพ์กลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 0843928699
นายวิระพงษ์ พิมพ์กลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 0843928699
นางสาววรริดา วะชุม
ครู (คศ.2)
โทร : 0885485306
นางสาววรริดา วะชุม
ครู (คศ.2)
โทร : 0885485306
นางศรินยา นาคะมิ้น
ครู (คศ.2)
โทร : 0821226211
นางศรินยา นาคะมิ้น
ครู (คศ.2)
โทร : 0821226211
นางสาวศุภร พรรณขาม
ครู (คศ.2)
โทร : 0801898538
นางสาวศุภร พรรณขาม
ครู (คศ.2)
โทร : 0801898538
นางสาวยุพิน สารวัตร์
ครู (คศ.2)
โทร : 0952131856
นางสาวยุพิน สารวัตร์
ครู (คศ.2)
โทร : 0952131856
นางสาวปราณี อุปรี
ครู (คศ.2)
โทร : 0862236613
นางสาวปราณี อุปรี
ครู (คศ.2)
โทร : 0862236613
นางสาวศศิประภา แก้วเหล็กไหล
ครู (คศ.2)
โทร : 0931350969
นางสาวศศิประภา แก้วเหล็กไหล
ครู (คศ.2)
โทร : 0931350969
(-ว่าง-)
ครู
(-ว่าง-)
ครู
(-ว่าง-)
ครู
(-ว่าง-)
ครู
นายสุรชัย มาตราช
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
โทร : 0909682832
นายสุรชัย มาตราช
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
โทร : 0909682832
นายไชยเชษฐ์ สมดีตี
ภารโรง
โทร : 0811179455
นายไชยเชษฐ์ สมดีตี
ภารโรง
โทร : 0811179455
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ