messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box ฝ่ายบริหาร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายวิระ นิเทียน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 087-2145323
นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 096-7611232
นายเหงียม เถาโคตรศรี
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 063-0353922
นายสมชัย ไตรโยธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9547246
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายวิลัย วงสาเนาว์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 062-1847022
นายปรีชา สุดใจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 095-2127015
นายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 093-3905520
นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 0986588707
นายวิมาน อุ่มอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 098-2390810
นายถนอม งิ้วไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 094-3713714
นายอำพร มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 080-8544302
นายพนมชัย คำพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 083-7709147
นายดุสิต แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-6670734
นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 095-8893901
นายคำพา นาขะมิ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 088-7290374
นายอุทิศ ดวงสีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-8607695
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นางสาววนิดา สัพโส
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-9063880
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกอลคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0855429228
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952615112
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาววนิดา สัพโส
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-9063880
นายกิตติพงษ์ งวงคำนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0854030345
น.ส.วนิดา สัพโส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 063-9063880
นายขวัญชัย ทองส่งโสม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นางพรธิดา นิเทียน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0819430337
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์ชื่น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0918782611
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : -
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0828430182
นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896172103
นางรัชชุดา แดงวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0933299087
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย ดวงสุภา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986518596
นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 0903438498
นายอารมย์รัก ดวงสุภา
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0951949028
นายสมพจน์ ดวงสุภา
คนงานทั่วไป
โทร : 0833501816
นายบุญเยี่ยม ประทุมมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0885384595
นายมิตร์ เถาโคตสี
คนงานทั่วไป
โทร : 0933974966
account_box กองคลัง
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวชลธิชา เคี่ยงคำผง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0981015745
นายสุรเดช พลไชย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0934732688
นายสุเมธี วิเศษรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจารุณี ฝูงพิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0890231484
นางสาววริษฐา พรมน้อย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0831454145
นายไชยอธิวัฒน์ ไชยปัญหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0994603284
นางสาวเจนจิรา รุณจักร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 098-0960890
นางสาวโยถิกา นาโควงค์
จ้างเหมาบริการ
-
-
account_box กองช่าง
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0855429228
นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0819656208
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
โทร : 0845529913
นายสุรไกร บุตรศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0862326504
- ว่าง -
นายช่างเขียนแบบ
โทร : -
นายฤทธิศักดิ์ พิมชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-1893474
นายสุทิวัส นิเทียน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 0957857704
นายเมธาวี สุขจันดา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0985848690
นายทรงยศ วะเกิดเป้ง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0885715574
นางสาวสุพัฒตรา จารสีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0825946832
นายพนมไพร ต้นคำใบ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
นายชัยยงค์ ผาอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0833393915
(ว่าง)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : -
account_box กองการศึกษา
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952615112
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0952615112
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
จ่าเอกนัฐวุฒิ หล่มช่างคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0885180436
นางวันวิษา ศรีบุญใชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0807413095
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นางสาวรัตติยา นาลงพรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 0631834392
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952615112
นางแอนนา นาโควงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0878593174
นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0619268666
นางอาภรณ์ อุ่นสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0801950454
นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857610344
นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0879838428
นางสมปอง ผากงคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0877210676
นางสาววนิดา สุกะดีทัด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0883038408
นางอรณิชา ดาคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0854518585
account_box โรงเรียนอนุบาล-ทต-บะหว้า
นายวิระพงษ์ พิมพ์กลม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร : 0998847717
นางสาววรริดา วะชุม
ครู (คศ.2)
โทร : 0885485306
นางศรินยา นาคะมิ้น
ครู (คศ.2)
โทร : 0821226211
นางสาวศุภร พรรณขาม
ครู (คศ.2)
โทร : 0801898538
นางสาวยุพิน สารวัตร์
ครู (คศ.2)
โทร : 0952131856
นางสาวปราณี อุปรี
ครู (คศ.2)
โทร : 0862236613
นางสาวศศิประภา แก้วเหล็กไหล
ครู (คศ.2)
โทร : 0931350969
นางสาวจันทร์สุดารัตน์ จุลณีย์
ครู (คศ.2)
โทร : 088-3606882
(-ว่าง-)
ครู
นายสุรชัย มาตราช
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
โทร : 0909682832
นายไชยเชษฐ์ สมดีตี
ภารโรง
โทร : 0811179455