info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 51
เมื่อวาน 359
เดือนนี้ 9,050
เดือนที่แล้ว 13,984
ทั้งหมด 73,784

account_box คณะผู้บริหาร
(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0981405371
(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0981405371
(นายไสว เพื่อนใบลี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0941929990
(นายไสว เพื่อนใบลี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0941929990
(นายเหงียม เถาโคตรศรี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0630353922
(นายเหงียม เถาโคตรศรี)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0630353922
(นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0967611232
(นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0967611232
(นายสัญญา เพลิศแก้ว)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0840986684
(นายสัญญา เพลิศแก้ว)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0840986684
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
(นางทวี ศักดิ์ศินานนท์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 087-2370498
(นางทวี ศักดิ์ศินานนท์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 087-2370498
(นายกาด ดวงสีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 083-3545611
(นายกาด ดวงสีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 083-3545611
(นางสาวรัตนมณีย์ บูชาพันธ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 061-0695705
(นางสาวรัตนมณีย์ บูชาพันธ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 061-0695705
(นายสมโผม เฟือยงาราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 092-3232243
(นายสมโผม เฟือยงาราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 092-3232243
(นายนิพนธ์ จันทา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 087-0963366
(นายนิพนธ์ จันทา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 087-0963366
(นายสุวิช ผาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 064-0081391
(นายสุวิช ผาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 064-0081391
(นายศักดิ์ดาอภิวรรษ ประทุมมา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 086-1025234
(นายศักดิ์ดาอภิวรรษ ประทุมมา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 086-1025234
(นายดุสิต แดงวิเศษ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 082-6252034
(นายดุสิต แดงวิเศษ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 082-6252034
(นายอุทิศ ดวงสีจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-8607695
(นายอุทิศ ดวงสีจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-8607695
(นายลำไพ ดาคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 064-2497623
(นายลำไพ ดาคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 064-2497623
(นายวิลัย วงสาเนาว์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 062-1847022
(นายวิลัย วงสาเนาว์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 062-1847022
account_box หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรัชนี เดชะคำภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0899410829
(นางรัชนี เดชะคำภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0899410829
(- ว่าง -)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(- ว่าง -)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0658474129
(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0658474129
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 0642745246
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 0642745246
account_box สำนักปลัด
(- ว่าง -)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(- ว่าง -)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นายพรนรินทร์ ภูครองหิน)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 093-0833835
(นายพรนรินทร์ ภูครองหิน)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 093-0833835
(นางนงค์รัก รัตนมาลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
(นางนงค์รัก รัตนมาลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
(นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-2195097
(นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-2195097
(นางวิภารัตน์ คำทองไชย)
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
(นางวิภารัตน์ คำทองไชย)
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
(นายขวัญชัย ทองส่งโสม)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
(นายขวัญชัย ทองส่งโสม)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 083-7398928
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 083-7398928
(นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 082-8430182
(นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 082-8430182
(นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-6172103
(นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-6172103
(นางรัชชุดา แดงวิเศษ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 093-3299087
(นางรัชชุดา แดงวิเศษ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 093-3299087
(นางสาวกรกนก โยปทุม)
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-3707177
(นางสาวกรกนก โยปทุม)
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-3707177
(นายธวัชชัย ดวงสุภา)
พนักงานขับรถ
โทร : 098-6518596
(นายธวัชชัย ดวงสุภา)
พนักงานขับรถ
โทร : 098-6518596
(นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 090-3438498
(นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 090-3438498
(นายอารมย์รัก ดวงสุภา)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 095-1949028
(นายอารมย์รัก ดวงสุภา)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 095-1949028
(นายคำปุ่น นาขะมิ้น)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 086-2301591
(นายคำปุ่น นาขะมิ้น)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 086-2301591
(นายพนมไพร ต้นคำใบ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
(นายพนมไพร ต้นคำใบ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
(นายชัยยงค์ ผาอินทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 083-3393915
(นายชัยยงค์ ผาอินทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 083-3393915
(นายสมพจน์ ดวงสุภา)
คนงานทั่วไป
โทร : 083-3501816
(นายสมพจน์ ดวงสุภา)
คนงานทั่วไป
โทร : 083-3501816
(นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา)
คนงานทั่วไป
โทร : 088-5384595
(นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา)
คนงานทั่วไป
โทร : 088-5384595
(นายมิตร์ เถาโคตสี)
คนงานทั่วไป
โทร : 093-3974966
(นายมิตร์ เถาโคตสี)
คนงานทั่วไป
โทร : 093-3974966
account_box กองคลัง
(นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
โทร : 0855429228
(นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวศิริพร พันมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร พันมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
( - ว่าง -)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
( - ว่าง -)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(- ว่าง -)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(- ว่าง -)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(นางสาวกาญจนา วงวันศรี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0954799011
(นางสาวกาญจนา วงวันศรี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0954799011
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(นายอดิเรก งอยผาลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอดิเรก งอยผาลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
account_box กองช่าง
(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0658474129
(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0658474129
(นายพงศธร มุงธิสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0636684264
(นายพงศธร มุงธิสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0636684264
(นายพงค์สรร คำกองแพง)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
โทร : 0889609450
(นายพงค์สรร คำกองแพง)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
โทร : 0889609450
(นางสาวสมพร บุญราช)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวสมพร บุญราช)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายสุทิวัส นิเทียน)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
(นายสุทิวัส นิเทียน)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
(นายเมธาวี สุขจันดา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายเมธาวี สุขจันดา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายทรงยศ วะเกิดเป้ง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายทรงยศ วะเกิดเป้ง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นางสาวสุพัฒตรา จารสีเพ็ง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวสุพัฒตรา จารสีเพ็ง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
โทร : 0642745246
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
โทร : 0642745246
(นายสงัด สุบุญมา )
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นายสงัด สุบุญมา )
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(จ่าเอกนัฐวุฒิ หล่มช่างคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ่าเอกนัฐวุฒิ หล่มช่างคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางวันวิษา นาขะมิ้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางวันวิษา นาขะมิ้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายเกรียงไกร ชัยรินทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นายเกรียงไกร ชัยรินทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายสุริยา แก้วไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางแอนนา นาโควงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแอนนา นาโควงค์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุมินตรา นาขมิ้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอาภรณ์ อุ่นสากล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอาภรณ์ อุ่นสากล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางนงค์ลักษณ์ อินทร์อ่อน)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสมปอง ผากงคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสมปอง ผากงคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววนิดา สุกะดีทัด)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววนิดา สุกะดีทัด)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางอรณิชา ดาคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางอรณิชา ดาคำ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
account_box โรงเรียนอนุบาล-ทต-บะหว้า
(นายวิระพงษ์ พิมพ์กลม)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 0843928699
(นายวิระพงษ์ พิมพ์กลม)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร : 0843928699
(นางสาววรริดา วะชุม)
ครู (คศ.2)
(นางสาววรริดา วะชุม)
ครู (คศ.2)
(นางศรินยา นาคะมิ้น)
ครู (คศ.2)
(นางศรินยา นาคะมิ้น)
ครู (คศ.2)
(นางสาวศุภร พรรณขาม)
ครู (คศ.2)
(นางสาวศุภร พรรณขาม)
ครู (คศ.2)
(นางสาวยุพิน สารวัตร์)
ครู (คศ.2)
(นางสาวยุพิน สารวัตร์)
ครู (คศ.2)
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร เงินนาม)
ครู
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร เงินนาม)
ครู
(นางสาวปราณี อุปรี)
ครู (คศ.2)
(นางสาวปราณี อุปรี)
ครู (คศ.2)
(นางสาวศศิประภา แก้วเหล็กไหล)
ครู (คศ.2)
(นางสาวศศิประภา แก้วเหล็กไหล)
ครู (คศ.2)
(นายสุรชัย มาตราช)
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
(นายสุรชัย มาตราช)
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
(นายไชยเชษฐ์ สมดีตี)
ภารโรง
(นายไชยเชษฐ์ สมดีตี)
ภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

โทร.098-1405371
www.facebook.com/BAWALOCAL

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ