info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 62
เมื่อวาน 370
เดือนนี้ 9,061
เดือนที่แล้ว 13,995
ทั้งหมด 73,795

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
1 มิ.ย. 63 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลบะหว้า เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

โทร.098-1405371
www.facebook.com/BAWALOCAL

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ