info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 6
เดือนนี้ 8,881
เดือนที่แล้ว 15,912
ทั้งหมด 107,859

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบะหว้า นำโดย น.ส.นงค์ลักษณ์ หุนติราช ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง...
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งภายใต้โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
22 - 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้า ออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลบะหว้าเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้าและนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมผูกแขนสู่ขวัญปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า นางรัชนี เตชะคำภู เนื่องในโอกาสอำลาชีวิตราชการ
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 27 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะสองข้างทางบนถนนสายหลัก สายสูงเนิน-อากาศ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview215
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview204

play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
facebook

 


Line

@====>>> Line


language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ