info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
เดือนนี้ 5,391
เดือนที่แล้ว 18,079
ทั้งหมด 132,497

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้มาช่วยสร้างบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดสกลนคร ที่บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่พักอาศัยประชาชน บ้านเลขที่ 2 ม.7 ตำบลบะหว้า ซึ่งเป็นสถานที่พักและกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบะหว้า ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าได้ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดจัดเตรียมที่พักอาศัย (เถียงนา) ให้แก่ประชาชน ม.3 ต.บะหว้า จำนวย 2 ราย เพื่อกักตัว 14 วัน...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่พักอาศัยบ้านบะหว้า ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)ณ เทศบาลตำบลบะหว้า
วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบะหว้าออกดำเนินการรณรงค์ป้องกันและฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะนำเชื้อโรคระบาด ชนิดลัมปี สกิน คอกสัตว์เลี้ยงโคกระบือให้แก่เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview243

play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
Facebook


language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ