messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นางสาววนิดา สัพโส
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-9063880
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0855429228
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกอลคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0855429228
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952615112