info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56
เดือนนี้ 12,102
เดือนที่แล้ว 22,348
ทั้งหมด 122,854

account_box สำนักปลัด
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0902406807
นายสุริยา แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0902406807
(- ว่าง -)
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(- ว่าง -)
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางนงค์รัก รัตนมาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
นางนงค์รัก รัตนมาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0862195097
นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0862195097
นางวิภารัตน์ คำทองไชย
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
นางวิภารัตน์ คำทองไชย
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
นายขวัญชัย ทองส่งโสม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นายขวัญชัย ทองส่งโสม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0837398928
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0837398928
นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0828430182
นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0828430182
นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896172103
นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896172103
นางรัชชุดา แดงวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0933299087
นางรัชชุดา แดงวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0933299087
นางสาวกรกนก โยปทุม
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0933707177
นางสาวกรกนก โยปทุม
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0933707177
นายธวัชชัย ดวงสุภา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986518596
นายธวัชชัย ดวงสุภา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986518596
นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 0903438498
นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 0903438498
นายอารมย์รัก ดวงสุภา
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0951949028
นายอารมย์รัก ดวงสุภา
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0951949028
นายคำปุ่น นาขะมิ้น
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0862301591
นายคำปุ่น นาขะมิ้น
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0862301591
นายพนมไพร ต้นคำใบ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
นายพนมไพร ต้นคำใบ
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
นายชัยยงค์ ผาอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0833393915
นายชัยยงค์ ผาอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0833393915
นายสมพจน์ ดวงสุภา
คนงานทั่วไป
โทร : 0833501816
นายสมพจน์ ดวงสุภา
คนงานทั่วไป
โทร : 0833501816
นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0885384595
นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0885384595
นายมิตร์ เถาโคตสี
คนงานทั่วไป
โทร : 0933974966
นายมิตร์ เถาโคตสี
คนงานทั่วไป
โทร : 0933974966
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ