info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 82
เมื่อวาน 249
เดือนนี้ 9,370
เดือนที่แล้ว 14,670
ทั้งหมด 75,317

account_box สำนักปลัด

(- ว่าง -)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(- ว่าง -)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นายพรนรินทร์ ภูครองหิน)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 093-0833835
(นายพรนรินทร์ ภูครองหิน)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 093-0833835
(นางนงค์รัก รัตนมาลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
(นางนงค์รัก รัตนมาลี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0862680791
(นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-2195097
(นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-2195097
(นางวิภารัตน์ คำทองไชย)
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
(นางวิภารัตน์ คำทองไชย)
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
(นายขวัญชัย ทองส่งโสม)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
(นายขวัญชัย ทองส่งโสม)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 083-7398928
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 083-7398928
(นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 082-8430182
(นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 082-8430182
(นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-6172103
(นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-6172103
(นางรัชชุดา แดงวิเศษ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 093-3299087
(นางรัชชุดา แดงวิเศษ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 093-3299087
(นางสาวกรกนก โยปทุม)
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-3707177
(นางสาวกรกนก โยปทุม)
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-3707177
(นายธวัชชัย ดวงสุภา)
พนักงานขับรถ
โทร : 098-6518596
(นายธวัชชัย ดวงสุภา)
พนักงานขับรถ
โทร : 098-6518596
(นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 090-3438498
(นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์)
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 090-3438498
(นายอารมย์รัก ดวงสุภา)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 095-1949028
(นายอารมย์รัก ดวงสุภา)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 095-1949028
(นายคำปุ่น นาขะมิ้น)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 086-2301591
(นายคำปุ่น นาขะมิ้น)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 086-2301591
(นายพนมไพร ต้นคำใบ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
(นายพนมไพร ต้นคำใบ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 098-1384257
(นายชัยยงค์ ผาอินทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 083-3393915
(นายชัยยงค์ ผาอินทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 083-3393915
(นายสมพจน์ ดวงสุภา)
คนงานทั่วไป
โทร : 083-3501816
(นายสมพจน์ ดวงสุภา)
คนงานทั่วไป
โทร : 083-3501816
(นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา)
คนงานทั่วไป
โทร : 088-5384595
(นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา)
คนงานทั่วไป
โทร : 088-5384595
(นายมิตร์ เถาโคตสี)
คนงานทั่วไป
โทร : 093-3974966
(นายมิตร์ เถาโคตสี)
คนงานทั่วไป
โทร : 093-3974966
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

โทร.098-1405371
www.facebook.com/BAWALOCAL

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ