เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายสุวิทยา ตองตาสี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0817391571
นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0862195097
นางวิภารัตน์ คำทองไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0872248894
นายขวัญชัย ทองส่งโสม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 0847846119
นางพรธิดา นิเทียน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนันทกา สาระนาค
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 094-6906724
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0837398928
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0942916665
นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0828430182
นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896172103
นางรัชชุดา แดงวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0933299087
นางสาวกรกนก โยปทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0933707177
นายธวัชชัย ดวงสุภา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986518596
นายไพบูลย์ แจ่มสุวรรณ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 0903438498
นายอารมย์รัก ดวงสุภา
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0951949028
นายสมพจน์ ดวงสุภา
คนงานทั่วไป
โทร : 0833501816
นายบุญญเยี่ยม ประทุมมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0885384595
นายมิตร์ เถาโคตสี
คนงานทั่วไป
โทร : 0933974966