เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box กองคลัง
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวชลธิชา เคี่ยงคำผง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0981015745
นายสุรเดช พลไชย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางจารุณี ฝูงพิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0890231484
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายไชยอธิวัฒน์ ไชยปัญหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0994603284
นางสาวเจนจิรา รุณจักร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 098-0960890