เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box กองคลัง
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0855429228
นางสาวชลธิชา เคี่ยงคำผง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0981015745
นายสุรเดช พลไชย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(- ว่าง -)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0954799011
นายไชยอธิวัฒน์ ไชยปัญหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0994603284
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน