messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ตำบลบะหว้าประกอบไปด้วยหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่าย้อเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือชนเผ่าโย้ย และไทยลาวรวมกัน ถิ่นเดิมของชาวตำบลบะหว้าอยู่ที่บ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นชนเผ่าย้อ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2445 ชาวบ้านบะหว้าจึงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากความแห้งแล้งทำให้อดยาก ไม่พออยู่พอกิน ชาวบ้านบะหว้าจึงได้อพยพเดินทางมาทางทิศตะวันตกของบ้านนาหว้า ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยการนำของ นายสุทา ติงมหาอินทร์, นายหวาด ดีวันไชย, นายแตง ดันมีแก้ว, นายเป้อะ ใครศรี, นายสุ ดวงสุภา และนายจันทร์ ดวงสุภา มาพบเห็นที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าหญ้าเลยตกลงกันอยู่ที่นี่ตั้งชื่อว่า บ้านบะหว้า อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เดิมตำบลบะหว้าขึ้นอยู่กับตำบลโพนแพง ปี พ.ศ. 2525 ได้แยกออกจากตำบลโพนแพง มีอยู่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ บ้านวังม่วง, บ้านบะหว้า, บ้านบะยาวใหญ่, บ้านเม่นน้อย, บ้านบะยาวน้อยและบ้านสี่แยกบริบูรณ์ มีนายสมพร ดวงสุภา เป็นกำนันตำบลบะหว้าคนแรก ต่อมา ปี พ.ศ. 2542 บ้านบะหว้าหมู่ 2 ได้แยกออกเป็น บ้านบะหว้า หมู่ 7 ปี พ.ศ. 2543 บ้านวังม่วงหมู่ 1 ได้แยกหมู่บ้านเป็นบ้านวังม่วงหมู่ 8 และปี พ.ศ. 2545 บ้านบะหว้าหมู่ 7 ได้แยกออกเป็นบ้านบะหว้าหมู่ 9 ปัจจุบัน ตำบลบะหว้า มี 9 หมู่บ้าน และได้ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก โดย นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
คำขวัญตำบลบะหว้า
จักจั่นเลิศรส ไข่มดสุดอร่อย มีไม่น้อยดอกกระเจียว สีเขียวแหล่งผักหวาน แลตระการเห็ดโคนดิน อุดมถิ่นวัฒนธรรม