ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร