messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow จดหมายข่าว
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เทศบาลตำบลบะหว้า ใสสะอาดต้านทุจริต” ประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
จดหมายข่าวฉบับที่ 4/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมเคารพธงชาติและรองเพลงชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการสำรวจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลบะหว้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
จดหมายข่าวฉบับที่ 44-2566 / วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
จดหมายข่าวฉบับที่ 43-2566 / 8 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
จดหมายข่าวฉบับที่ 42-2566 / 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดกิจกรรม ถวายเทียน พรรษา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
จดหมายข่าวฉบับที่ 41-2566 / 19 กรกฎาคม 2566 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
จดหมายข่าวฉบับที่ 40-2566 / 30 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดกิจกรรม เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 6 -13 มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลบะหว้า ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า จำนวน 2 ครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ออกพื้นที่ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
วันที่ 28 มีนาคม 2566 งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับงานนิติการ ได้ออกเยี่ยมเยี่ยนเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นท poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นักพัฒนาชุมชน นิติกร และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ กับสำนักงานข poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 193 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10