ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาและท่อจ่ายน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบะหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง