ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบะหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง