ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง