ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง