ชื่อเรื่อง : จ้างจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 และบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง