ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบ เปิด-ปิด อาคารเรียน และดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง