ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง