ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง