ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง