ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกองคลัง ในงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง