ชื่อเรื่อง : ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร