ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง