ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้าและประตูหอประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง