ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง