ชื่อเรื่อง : การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รายละเอียด : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า แจ้งประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจเทศบาลตำบลบะหว้า โดยพนักงานสำรวจจะติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น และต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ ๑. สำเนาโฉนดที่ดิน ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓.สำเนาบัตรประชาชน ๔. แนบแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) ๕.เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ จะทำการออกสำรวจระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันทำงานของราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า หรือ โทร. ๐๔๒-๗๐๔๙๓๔ หรือ ๐๙๘-๐๙๖๐๘๙๐
ชื่อไฟล์ : YAxqnUhWed21221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้