ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : AgennTfWed100311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้