ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง