ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง