ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง