ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนางกง ฝูงพิลา ถึงบ้านนางวราภรณ์ ฝูงพิลา) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง