ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง