ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกองคลังในงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง