ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง