ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง