info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

หนังสือพิมพ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 365
เมื่อวาน 802
เดือนนี้ 8,975
เดือนที่แล้ว 13,806
ทั้งหมด 72,810

sentiment_very_satisfied รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ กรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ พฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ พฤศจิกายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

โทร.098-1405371
www.facebook.com/BAWALOCAL

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ